Regulamin

Regulamin sklepu internetowego OpoleReklama.pl z dnia 31 października 2015 roku.

Dostępny pod adresem www.reklamaopole.pl sklep internetowy ReklamaOpole.pl prowadzony jest przez Piotra Majewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROLED Piotr Majewski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe/kontaktowe:

Osiedle Piastów Śląskich 12/2, 47-100 Strzelce Opolskie, NIP: 7561930266,  REGON: 161567667

Zapytania i reklamacje mogę być kierowane na adres: sklep@opolereklama.pl lub to numerem telefonu 889 960 993 (opłata. wg cennika właściwego operatora).

Informacja dotycząca przetwarzanych danych przy rejestracji.
a) Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji w sklepie internetowym oraz w celu realizacji zamówień/korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem sklepu.
b)  Administratorem Państwa danych osobowych jest PROLED Piotr Majewski z siedzibą Osiedle Piastów Śląskich 12/2 47-100 Strzelce Opolskie.
c) Administrator danych informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej. Tutaj można zapoznać się z szczegółami przetwarzania i ochrony danych osobowych - Polityka prywatności


I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego reklamaopole.pl.
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.opolereklama.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PROLED Piotr Majewski NIP: 7561930266 Osiedle Piastów Śląskich 12/2 47-100 Strzelce Opolskie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.opolereklama.pl.
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.opolereklama.pl, prowadzony jest przez Piotra Majewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwąPROLED Piotr Majewski Osiedle Piastów Śląskich 12/2 47-100 Strzelce Opolskie NIP: 7561930566, tel: 889 960 993, email: sklep@reklamaopole.pl, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script,

b) przeglądarka Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script,

c) przeglądarka Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script,

d) przeglądarka Opera w wersji 9 lub nowszej w włączoną obsługą Java Script,

e) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
2.6 W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PROLED Piotr Majewski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.opolereklama.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty ich sprzedaży ale jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta i po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep następuje zawarcie umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych  osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4 PROLED Piotr Majewski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PROLED Piotr Majewski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PROLED Piotr Majewski.
3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PROLED Piotr Majewski.
3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,  
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PROLED Piotr Majewski,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę www.opolereklama.pl, dokonać wyboru towaru i jego ewentualnej specyfikacji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4 Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,

b) opisu,
c) ceny jednostkowej oraz łącznej produktów w tym kosztów dostawy,
d) ilości,
e) wysyłki,
f) wartości zamówienia.
4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako dane obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zapisz.
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PROLED Piotr Majewski Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.    
4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”.
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której treści „Płatność zaakceptowana”.
4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V Dostawa

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2 Dostawa jest darmowa i jest realizowana za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej lub transportem własnym.
5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.opolereklama.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI Ceny i metody płatności

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego 13 1140 2004 0000 3002 6214 1659 (mBank).

VII Uprawnienia od odstąpienia od umowy

7.1 Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i

korzystającemu ze sklepu internetowego PROLED Piotr Majewski przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Osiedle Piastów Śląskich 12/2, 47-100 Strzelce Opolskie lub mailowo: sklep@opolereklama.pl.  
7.2 Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który

rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.
7.3 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, innymi słowy, usług lub towarów zindywidualizowanych na specjalne zamówienie klienta.
7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: PROLED Piotr Majewski Osiedle Piastów Śląskich 12/2 47-100 Strzelce Opolskie.
7.5 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII Reklamacje dotyczące Towarów

8.1 PROLED Piotr Majewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@reklamaopole.pl. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
8.3 PROLED Piotr Majewski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1 PROLED Piotr Majewski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PROLED Piotr Majewski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PROLED Piotr Majewski Osiedle Piastów Śląskich 12/2 47-100 Strzelce Opolskie, mailowo pod adres sklep@reklamaopole.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4 . W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5 PROLED Piotr Majewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X Postanowienia końcowe

10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PROLED Piotr Majewski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10. 2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PROLED Piotr Majewski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PROLED Piotr Majewski.
10.3 . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.